Регламент

     Додаток до рішення №128 02 сесії сільської ради 7 скликання від 25.11.2015р.

Р Е Г Л АМ Е Н Т

Малокрушлинецької сільської ради 7 скликання

Глава 1

Загальні положення

Стаття 1

Сільська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальної громади села, у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", „Про службу в органах місцевого самоврядування” іншими законами, а також повноважень..

Стаття 2

Діяльність сільської ради ґрунтується на колективному вільному обговоренні і вирішенні питань, віднесених до її компетенції, законності, гласності,   правової, організаційної та   матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами, відпові­дальності та звітності перед радою уповноважених нею органів, вибраних чи призначених посадових осіб, широкому залученні громадян до управління суспільними справами, реалізації волі виборців через своїх депутатів і безпосередню їхню участь у формуванні і діяльності ради, взаємодії з громадськими організаціями,  політичними партіями,  дотриманні принципу поєднання місцевих і державних інтересів.

Стаття 3

Порядок формування і організація діяльності сільської ради, її органів, депутатів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, «Про статус депутатів місцевих рад» іншими законами, а також даним Регламентом.

Стаття 4

У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу сільської ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів, рада вважається правомочною за наявності більше половини депутатів від її загального складу. Строк повноважень ради – п’ять років.

Стаття 5

Зміни і доповнення до Регламентуприймаються сільською радою за пропозицією сільського голови, виконавчого комітету сільської ради, постійних комісій, депутатів чи  депутатських фракцій.   

Стаття 6

В цьому Регламенті і розпорядчій частині рішень сільської ради, постійних комісій, та виконавчого комітету вживаються такі терміни:

    -рада   - сільська рада;                                                                  

    -сесія – сесія  сільської ради;                                                          

  -загальний склад - загальний склад депутатів  сільської ради;          

  -депутат - депутат сільської ради;                                                    

  -голова ради – сільський голова ;                                                    

  -постійна комісія - постійна комісія  сільської ради ;                          

  -виконком  - виконавчий комітет сільської ради;                                

  -посадові особи - депутати, які працюють у сільській раді   на постійній основі;                                                                                

  -Регламент - Регламент  сільської ради;                                            

  -вибрати - віддати перевагу комусь для виконання певних повноважень;                                                                                    

  -призначити - затвердити на посаду, вмінити певні обов’язки;          

  -запит - заявлена на сесії ради вимога дати офіційне роз’яснення чи викласти позицію з питань, які мають суспільне значення.               

Інші терміни використовуються згідно з їх загальноприйнятими нормативами, утвердженими значеннями, що не допускають подвійного тлумачення.

Глава 2

Сесії ради

Стаття 7

Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Стаття 8

Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. У відкритих засіданнях можуть брати участь народні депутати України, депутати обласної та районної рад, представники органів державної виконавчої влади, об’єднань громадян, уповноважені представники колективів, політичних фракцій, працівники засобів масової інформації та інші запрошені.

На закритому засіданні ради мають право бути присутніми  посадові особи, присутність яких, за рішенням ради, необхідна для розгляду відповідного питання.

Кількість і категорії осіб, які не є депутатами і запрошуються на сесію, визначає сільський голова. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє депутатів про осіб, які офіційно запрошені на сесію ради.

Запрошені особи не мають права втручатися в роботу сесії і зобов'язані утримуватися від схвалення чи незгоди. У разі невиконання цих вимог, вони за пропозицією головуючого на сесії, можуть бути позбавлені права бути присутніми в залі засідань.

Гласність роботи Ради забезпечується інформацією про її діяльність на стенді «СІЛЬСЬКА РАДА ПОВІДОМЛЯЄ» в інших засобах масової інформації.

Стаття 9

1.Сесії ради  скликаються сільським головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

2.У разі немотивованої відмови сільського голови, або неможливості його скликати сесію ради, сесія скликається секретарем сільської ради.

Сесія ради може бути скликана також за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради.

У випадках, якщо сесія ради не скликається сільським головою  у строки, передбачені цим Регламентом, на вимогу суб’єктів, зазначених в даній статті, сесія може бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради.

3.Рішення про скликання сесії ради доводиться до депутатів і населення через засоби масової інформації не пізніше як за 10 днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії.

4.Проекти рішень ради, інші документи і матеріали сесії, що вносяться на розгляд ради, надаються депутатам не пізніше як за 2 дні до сесії.

Стаття 10

1.Для розгляду невідкладних питань чи надзвичайних ситуацій скликається позачергова сесія ради.

2.Позачергова сесія скликається сільським головою за власною ініціативою, за ініціативою не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради .

3.Пропозиція і обґрунтування щодо необхідності скликання позачергової сесії подаються в письмовій формі сільському голові  з переліком питань, що пропонуються для розгляду.

4.Розпорядження сільського голови про скликання позачергової сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за три дні до її відкриття, а у виняткових випадках - за один день.

5.Матеріали до позачергової сесії видаються депутатам при реєстрації.                                

Стаття 11

1.Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

2. Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, розпочинається за годину до відкриття пленарного засідання ради і проводиться за пред’явленням депутатом посвідчення та фіксується особистим підписом депутата в списку депутатів, що прибули на сесію. При цьому депутатам видаються додаткові матеріали до засідання сесії.

На початку пленарного засідання ради, головуючий, за допомогою списку депутатів, проводить поіменну реєстрацію депутатів, присутніх на засіданні, повідомляє про кількість депутатів, про яких відомо, з яких причин вони відсутні, робить повідомлення про осіб, які офіційно запрошені на сесію ради.

Дані  реєстрації, є підставою для відкриття засідання та прийняття рішень сесії.

Реєстрація депутатів також може проводитись у сесійній залі  під час сесії перед голосуванням окремого питання та після перерви перед кожним засіданням ради.

3. Поважною причиною для відсутності депутата є: його тимчасова непрацездатність у зв’язку з хворобою, догляд за хворою дитиною, його одруження, народження дитини, жалоба, відрядження, відпустка,  документально підтверджена неможливість прибуття через транспортні перешкоди та інші причини, передбачені законодавством.

4. Депутат, який з поважних причин не може взяти участь у засіданні сесії чи у засіданні постійної комісії, повинен завчасно повідомити про це працівників виконавчого комітету сільської ради, про що ними в окремому журналі робляться відповідні відмітки та доповідається сільському голові  чи голові постійної комісії.

5. Якщо відкриття пленарного засідання, за даними реєстрації, неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів, головуючий на засіданні відкладає відкриття засідання до однієї години, або переносить його на інший час.

6. В разі вимоги депутатської фракції перед проведенням голосування щодо прийняття проектів рішень, головуючий проводить за допомогою  залученням членів лічильної комісії, перевірку кількості депутатів, присутніх на засіданні ради. Якщо голосування не може проводитись у зв’язку з відсутністю на засіданні необхідної кількості депутатів, головуючий відкладає засідання до однієї години, або закриває його.

Стаття 12

1.Пропозиції з питань порядку денного можуть офіційно вноситися сільським головою, постійними комісіями, депутатами.

Рада затверджує план роботи на наступний рік, в який вносяться основні питання для розгляду на сесіях та засіданнях постійних комісій.

2.Проект порядку денного сесії готується сільським головою, з урахуванням пропозицій, поданих постійними комісіями сільської ради.

3.Доповіді, співдоповіді, довідкові матеріали і проекти рішень з питань, які вносяться на розгляд ради, готуються постійними комісіями, депутатами, що їх внесли.

4.При підготовці питань, що вносяться на розгляд ради, при необхідності, проводиться перевірка стану справ в органах рад, на підприємствах, в організаціях та установах. З найбільш важливих питань, за рішенням ради, вивчається думка виборців.

5.Матеріали і проекти рішень ради, а також пропозиції і зауваження до них, в обов’язковому порядку, попередньо розглядаються відповідними постійними комісіями.

  6.Для включення до переліку питань, які пропонується розглянути на сесії, необхідно не пізніше, як за 12 днів до сесії, подати у виконавчий комітет сільської ради для реєстрації та передачі на розгляд сільському голові або секретарю сільської ради такі документи:

-   лист-клопотання про необхідність розгляду питання на сесії сільської ради;

- проект рішення з нормативним обґрунтуванням ;

-   аналітичну доповідну записку, в якій викладається стан справ по запропонованому питанню.

7.Після реєстрації і розгляду сільським головою  чи секретарем сільської ради, матеріали передаються на опрацювання постійній комісії чи кільком постійним комісіям ради. При цьому встановлюється термін розгляду в комісіях і підготовки висновків з внесеного питання та проекту рішення, про що повідомляється ініціатору.

8.Постійна комісія, за дорученням сільського голови, на своєму засіданні розглядає пропозиції та проект рішення у присутності ініціаторів розгляду даного питання. При необхідності, постійна комісія може створювати підготовчу комісію або робочу групу із залученням  до підготовки питання фахівців відповідної галузі для вивчення діяльності підзвітних і підконтрольних Раді органів, обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень, незалежно від форм власності  та їх посадових осіб (з питань віднесених до відання ради). Постійна комісія має право внести зміни до проекту рішення, а також підготувати свій проект рішення.

Повернення проекту рішення ініціатору на доопрацювання здійснюється через сільського голову та секретаря сільської ради, з додержанням вимог нормативних актів щодо організації реєстрації та проходження документів, на підставі рішення постійної комісії з чітким визначенням пропозицій, зауважень та зазначенням терміну передачі його до комісії.

За дорученням сільського голови, голови постійної комісії виконавчий апарат ради проводить попередню правову оцінку поданих матеріалів.

Після розгляду матеріалів на засіданні комісії, не пізніше як за 10 днів, проекти рішень з питань, що вносяться на розгляд  сесії сільської ради подаються сільському голові. Крім раніше зазначених документів також додаються:

- витяг з протоколу засідання постійної комісії з рекомендаціями стосовно питань, що розглядаються;

- регламент щодо розгляду питань;

- пропозиції щодо доповідача;

- список осіб, які пропонуються для запрошення на пленарне засідання.

9. Проекти рішень, після їх розгляду постійними комісіями, візуються сільським головою.

У випадку внесення змін та доповнень до проекту рішення, візування проводиться повторно .

У випадку незгоди зазначених осіб з редакцією окремих пунктів проекту рішення, вони візують проект з відповідним записом та подають письмові висновки, а також зауваження, зміни та доповнення, які озвучуються доповідачами у сесійній залі.

Проекти рішень обов’язково візуються керівником установи чи організації, який ініціює розгляд питання та забезпечуватиме виконання прийнятого рішення.

10.З врахуванням висновків комісії (комісій), голова ради приймає рішення про включення питання до порядку денного сесії або мотивує його відхилення.

11.Питання, які конче потребують розгляду і не вимагають попередньої підготовки та розгляду в комісіях, за рішенням ради, можуть вноситись в порядок денний сесії під час її проведення.

12.Проекти рішень ради, при необхідності, за розпорядженням сільського голови  можуть бути передані  в засоби масової інформації для попереднього обговорення серед населення.

13.Пропозиції з уточнення порядку денного вносяться постійними комісіями сільському голові не пізніше, як за  три дні до початку роботи сесії.

14.Голова ради на сесії інформує депутатів про зміни та пропозиції до порядку денного. Якщо постійні комісії, депутатські фракції чи  депутати наполягатимуть на включенні до порядку денного відхилених ним пропозицій, питання вирішується голосуванням. Голосування проводиться шляхом підняття депутатського посвідчення.

15.Порядок денний сесії затверджується радою на пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів депутатів, які беруть участь в роботі сесії.

Питання розглядаються в такій послідовності, в якій їх включено до порядку денного пленарного засідання сесії.

Головуючий на засіданні може, за згодою депутатів, об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного засідання.

В окремих випадках головуючий може внести пропозицію щодо прийняття, після обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного, одного рішення.

  Якщо з цього приводу виникають заперечення окремих депутатів, процедурне рішення з цього питання приймається сільською радою.

Стаття 13

1.На час проведення сесії, рада, з присутніх депутатів, обирає відкритим голосуванням секретаря сесії. Пропозицію вносить голова ради. Рішення про обрання секретаря сесії приймається більшістю голосів депутатів, які беруть участь в роботі сесії.

2.Секретар  організовує запис бажаючих виступити, реєструє депутатські звернення, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та інші матеріали депутатів, разом з головуючим  дає роз’яснення з питань роботи сесії, адміністративно-територіального устрою,  вносить пропозиції до сесії окремих звернень , які доцільно визнати депутатськими запитами.

Стаття 14

1.Засідання ради відкриває, веде і закриває сільський голова або секретар сільської ради, а в разі неможливості чи відмови їх від виконання цих функцій - один із депутатів за рішенням ради.

2.Засідання ради розпочинається о 15 годині і закінчується о 18-й годині, без перерви , якщо радою не буде прийняте інше рішення.

3.На початку чергової сесії, ще до обговорення її порядку денного, сільський голова  або його заступник в усній формі інформує депутатів про стан справ в селі, про роботу ради, депутатів, про реалізацію запитів депутатів та з інших питань, а також дає відповіді на запитання депутатів.

Обговорення цих повідомлень не проводиться. На запитання і відповіді відводиться до 10 хвилин.

4.Пропозиції щодо призупинення роботи сесії вносяться головою, постійною комісією ради, депутатськими фракціями, депутатами. Рішення про час поновлення роботи сесії приймається разом з прийняттям рішення про її призупинення більшістю голосів присутніх на сесії депутатів ради.

Вимоги групи депутатів про перерву в роботі сесії перед голосуванням по проекту рішення, з якого необхідні консультації, на час не більше 10 хвилин, задовольняються без голосування.

5.Головуючий на сесії:

-забезпечує дотримання законодавчих актів України і цього Регламенту;

-керує засіданням ради, керує питання щодо дотримання кворуму сесії і прийнятого порядку денного;

-надає слово доповідачам, співдоповідачам і виступаючим на сесії в порядку надходження їх заявок; у разі порушень виступаючими регламенту має право його попередити або позбавити слова;

-надає слово для виступу з обговорюваних питань особам, які запрошені на сесію і записалися для виступу. При цьому депутати мають право на першочерговість виступу;

-при необхідності змінює черговість надання слова виступаючим згідно з цим Регламентом;

-може, за погодженням з депутатами, продовжити час для виступів, а також мотивовано змінити їх черговість;

-оголошує письмові запити, звернення, особисті заяви і довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, запитань і довідок, а також зауважень з приводу ведення сесії і порядку, передбаченого цим Регламентом;

-проводить голосування з питань, що потребують прийняття рішення сесії, і оголошує його результати;

- дає доручення стосовно забезпечення роботи ради секретарю сесії, працівникам виконавчого комітету сільської  Ради;

-має право позбавити участі в засіданні запрошену особу, яка не є депутатом, за порушення порядку;

-підписує протокол засідання сесії;

-організує проведення консультацій з постійними комісіями, депутатськими фракціями для подолання розбіжностей та вирішення інших питань, що виникають в ході роботи сесії.

Головуючий на сесії сприяє співпраці, зближенню позицій сторін з питань, що розглядаються, досягненню взаємоузгоджених рішень.

6. Пленарні засідання ради і засідання постійних комісій проводяться державною мовою. Діловодство ведеться на державній мові.

 

Стаття 15

1.Час для доповіді на сесії встановлюється в межах до 30 хвилин. В окремих випадках цей час може бути збільшено. Час для співдоповідей, інформацій - до 10 хвилин. Для виступів у дебатах надається до 3 хвилин,   для внесення депутатського запиту, довідок, запитань, повторних виступів - до 3 хвилин.

Для відповідей на запитання доповідачам відводиться до 10 хвилин, співдоповідачам - до 5 хвилин.

За проханням депутатів для виступів з мотивів голосування, інших процедурних питань надається до 1 хвилини.

Перед завершенням роботи сесії відводиться час до 10 хвилин, для виступів депутатів ради з короткими заявами і повідомленнями. Дебати при цьому не відкриваються.

Перед початком дебатів для кожного питання, виходячи з кількості бажаючих виступити, встановлюється граничний час. Після закінчення цього часу, дебати припиняються, якщо рада не прийняла іншого рішення.

2.Прохання щодо надання слова для виступів в дебатах з обговорюваних питань подаються секретарю сесії письмово, який передає їх головуючому на сесії.

Запис на виступ з питання „Різне” здійснюється після оголошення на засіданні про перехід до розгляду цього питання. Черговість виступів встановлюється головуючим на сесії  в порядку записів депутатів на виступ.

Без запису на виступ, з місця, може надаватись слово для обґрунтування пропозицій або правок, внесених у письмовій формі, якщо на цьому наполягає депутат або представник іншого суб’єкта права ініціативи.

Без запису на виступ, з місця, за усним зверненням депутата перед оголошенням припинення обговорення, слово надається:

1)     з мотивів голосування;

2)     для оголошення процедурного питання;

3)     для репліки;

4)     для внесення окремої думки депутата.

3.Депутатам, які виступають від постійних комісій і депутатських фракцій, слово надається обов’язково до припинення дебатів.

4.Голова ради, голова постійної і тимчасової комісії з питань своєї компетенції, мають право взяти слово для виступу в будь-який час, але не більше 3-х хвилин. Продовження часу допускається лише за згодою більшості присутніх депутатів.

5.Депутат з одного питання може виступити більше двох разів  лише за згодою сесії. Допускається передача права на виступ іншому депутату. Перед кожним виступом депутат зобов’язаний називати своє прізвище, ім’я, по батькові. Виступаючий на сесії не може вживати у своїй промові некоректні вислови, закликати до протизаконних і насиль­ницьких дій. У таких випадках головуючий зобов’язаний попередити виступаючого. Після другого попередження депутат позбавляється слова і права для наступного виступу.

Якщо оратор перевищив відведений йому для виступу час, виступає не по суті обговорюваного питання, головуючий після одного поперед­ження позбавляє його слова.

6.При розгляді радою питань соціально-економічного і культурного розвитку села, сільського бюджету, звітів про їх виконання обов'язко­во заслуховуються доповіді, співдоповіді і проводиться їх обгово­рення.

7. З усіх питань державного, адміністративного, господарського і соціально-культурного будівництва, що розглядає рада, як правило, заслуховується співдоповідь відповідної постійної комісії чи кількох постійних комісій Ради, якщо постійна комісія не виступає з доповіддю з даного питання.

8.Дебати з обговорюваного питання припиняються за рішенням ради. Перед цим головуючий інформує депутатів про кількість бажаючих взяти участь в обговоренні і кількість тих, хто виступив.

Після припинення виступів доповідач і співдоповідач мають право на заключне слово до 3 хвилин.

Депутатові після закінчення дебатів за його проханням може бути надано слово для внесення конкретних пропозицій.

Депутати з обговорюваного питання можуть передати головуючому записки із своїми пропозиціями та зауваженнями, які додаються до матеріалів сесії і розглядаються по суті.

Тексти виступів депутатів, які з різних причин не взяли участь в обговоренні, за їх бажанням додаються до матеріалів протоколу сесії.

Контроль за розглядом і реалізацією пропозицій та зауважень здійснюється головою ради.

Стаття 16

1.Рішення сільської ради, з будь-якого питання, як правило, приймається на пленарному засіданні сесії після його обговорення.

Рішення сільської ради, з окремих питань, може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів, присутніх на пленарному засіданні, не заперечує проти цього.

  Рішення сільської ради не повинно суперечити Конституції України і чинному законодавству.

2. Рішення ради з кожного питання приймається на пленарному засіданні.

3.Проект рішення ради спочатку приймається за основу. Якщо проект, внесений ініціаторами розгляду питання, не набрав необхідної кількості голосів, то при наявності альтернативних проектів з одного питання вони ставляться на голосування в порядку надходження.

У випадку, коли жоден з проектів не набрав необхідної кількості голосів, сесія утворює узгоджувальну комісію у складі прихильників усіх проектів для вироблення компромісного варіанту. При необхідності, для роботи узгоджувальної комісії, може оголошуватися перерва в роботі сесії.

4.Пропозиції, доповнення, зміни і зауваження до проекту рішення, а також до програм, заходів і т.п., що приймаються, подаються секретарю сесії в письмовій формі з підписом депутата. Ці пропозиції голосуються тільки після того, як проект рішення буде прийнятий за основу.

Кожна поправка голосується окремо. Якщо ж з одного питання внесено кілька поправок, то голосуються ті з них, прийняття чи відхилення яких знімає питання про інші поправки.

Якщо автор поправки наполягає на виступі, головуючий надає йому слово часом до 3 хвилин.

Після голосування усіх поправок, голосується кожний пункт або  проект рішення в цілому.

5.Для стилістичного опрацювання проекту рішення ради, при необхідності, обирається редакційна комісія. Вона не має права змінювати суттєвий зміст проекту. В роботі редакційної комісії бере участь представник постійної комісії або депутат, який вніс проект.

Сільська рада може також доручити відповідній постійній комісії чи кільком постійним комісіям підготувати, відредагувати і внести на повторний розгляд текст проекту рішення ради.

6.Головуючий на сесії має право в будь-який час обговорення за власною ініціативою і у власній редакції ставити обговорюване питання на рейтингове голосування.

Стаття 17

1.На засіданні ради рішення з питань, що розглядаються, приймаються відкритим голосуванням. У випадках, передбачених Конституцією і законами України, цим Регламентом або за рішенням ради проводиться таємне голосування. рада приймає рішення про таємну форму голосування, якщо на цьому наполягає не менше половини присутніх депутатів.

2.Для проведення відкритого чи таємного голосування і визначення його результатів, як правило, перша сесія нового скликання обирає з числа депутатів відкритим голосуванням лічильну комісію більшістю присутніх депутатів.

Лічильна комісія із свого складу обирає голову і секретаря. Рішення  лічильної комісії приймаються більшістю голосів її членів.

До лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуті до складу виборних посад.

3.Перед початком відкритого голосування, головуючий оголошує кількість пропозицій, що голосуються, уточнює їх зміст, нагадує, якою кількістю голосів (чи від загальної кількості депутатів, чи від кількості присутніх на сесії депутатів) може бути прийнято рішення.

Голосування з процедурних питань може проводитися без підрахунку голосів - за явною більшістю, якщо жоден з депутатів не вимагає іншого.

При голосуванні з одного питання кожний депутат ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або ж утримується при голосуванні.

Після остаточного підрахунку голосів, головуючий на сесії оголошує результати голосування (рішення прийнято чи відхилено).

4.Таємне голосування обов’язково проводиться при виборах секретаря сільської ради, при розгляді персональних питань, крім випадків, визначених цим Регламентом.

5.Час і місце таємного голосування, порядок його проведення визначаються лічильною комісією, згідно з цим Регламентом і оголошуються  головою  лічильної  комісії.   Видача  бюлетенів здійснюється безпосередньо перед голосуванням.

Бюлетені для таємного голосування є документами суворої звітності, виготовляються під контролем лічильної комісії в певній кількості.

У бюлетень для таємного голосування з виборів секретаря сільської ради вноситься прізвище, ім’я, по батькові кандидата, праворуч проти нього розташовується порожній квадрат.

Нижче цього зазначається "не підтримую кандидата" і праворуч розташовується порожній квадрат.

У бюлетень для таємного голосування про проект рішення Ради вноситься запис "підтримую рішення" і праворуч - порожній квадрат, нижче – запис  "не підтримую рішення"

і праворуч проти цього запису порожній квадрат.

На кожному бюлетені мають бути підпис голови лічильної комісії, заступника, секретаря, решти членів лічильної комісії і печатка сільської ради.

6.Голосування проводиться у спеціально відведеному приміщенні, в якому визначається місце видачі виборчих бюлетенів і встановлюються кабіни для таємного голосування, виборча скринька таким чином, щоб депутати, при підході до неї, обов’язково проходили через кабіни.

Депутат пред’являє лічильній комісії посвідчення, отримує виборчий бюлетень і розписується у списку депутатів сільської ради.

На бюлетенях забороняється робити будь-які позначки, за якими можна було б визначити депутата.

Заповнення бюлетеня депутатом проводиться у кабіні для таємного голосування. У квадраті проти прізвища кандидата, за якого голосує депутат, робиться позначка. У разі не підтримання кандидата робить позначку в квадраті проти слів  "не підтримую кандидата".

Аналогічно заповнюється бюлетень при таємному голосуванні проекту рішення ради.

Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, в яких постановлено більше, ніж одну позначку, в яких не поставлено жодної позначки.

7.Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протоколи, які підписуються усіма членами лічильної комісії, після чого голова лічильної комісії оголошує результати таємного голосування.

Після доповіді лічильної комісії, сесія ради приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

8.Відкрите голосування може проводитися поіменно, якщо на цьому наполягає більшість присутніх на сесії депутатів.

9.Депутат ради зобов’язаний особисто здійснювати своє право на голосування. Депутат, відсутній при голосуванні, не має права подавати свій голос заочно чи пізніше.             

10.При виявленні помилок в порядку і механізмі голосування за рішенням сесії, проводиться повторне голосування. При виявленні порушень в ході голосування, його результати визнаються недійсними.

11.Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу депутатів, крім випадків, коли Конституцією і Законом України обумовлений інший порядок голосування, після чого підписується головою ради, а у випадках, передбачених у п. 1 ст. 14 даного Регламенту - головуючим на сесії.

За дорученням ради, прийняті рішення можуть бути доопрацьовані виконавчим апаратом сільської ради. При доопрацюванні прийнятих рішень і додатків до них не допускаються внесення  будь-яких змін, не зафіксованих у чорновому протоколі сесії сільської ради, крім усунення неточностей редакційного та юридичного характеру, які не впливають на зміст і розуміння тексту.

Після доопрацювання, рішення візуються головами постійних комісій сільської ради і подаються на підпис сільському голові.

12.Прийняте  рішення  ради  в  п'ятнадцятиденний  строк тиражується і розсилається секретарем сільської ради постійним комісіям,  відповідним підприєм­ствам, установам, організаціям, посадовим особам.

При внесенні змін до проекту рішення на сесії  сільської ради прийняте рішення розсилається депутатам.

13. Рішення ради вступають в силу з моменту прийняття, якщо не встановлено інший строк їх введення в дію.

Рішення ради, що передбачають адміністративну відповідальність за їх порушення, вступають в силу через десять днів після їх опублікування на стенді,  діють протягом терміну, передбаченого в рішенні, але не більше строку повноважень ради.

14.Виконання рішень ради контролюється постійними комісіями і посадовими особами ради.

Рішення ради, як правило, знімаються з контролю радою після детального вивчення депутатами стану справ і висновків відповідної постійної комісії.

15.Пропозиції і критичні зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, подані в письмовій формі головуючому на сесії або секретарю сесії а також ті, що викладені в висновках постійних комісій, якщо вони не отримали вирішення на сесії, в п’ятнадцятиденний строк розглядаються сільським головою  і направляються відповідним державним і громадським органам, посадовим особам, які зобов’язані в місячний строк розглянути ці пропозиції та зауваження і про їх результати повідомити безпосередньо депутатові або постійній комісії, а також  раді.

16.Листи і звернення громадян, що надійшли до сесії ради, розглядаються в порядку, передбаченому законом.

Стаття 18

1.На кожній сесії ради секретарем сесії ведеться чорновий протокол сесії, з строком його зберігання не менше одного року після засідання сесії, на основі якого секретар сільської ради складає протокол.

2.В протоколі сесії ради вказуються:

-назва ради, порядковий номер сесії (в межах скликання) і дата проведення сесії;

-кількість депутатів, обраних в раду, кількість присутніх і відсутніх депутатів;

-порядок денний сесії;

-прізвища, ініціали депутатів, які виступили (для осіб, які не є депутатами - посади), а також депутатів, які внесли депутатський запит або подали запитання (письмово чи усно) доповідачам;

-перелік всіх прийнятих рішень з даними числа голосів, які проголосували за рішення, проти нього та утримались.                

Рішення ради з процедурних питань (про затвердження порядку денного, щодо припинення обговорень, чи прийняття до відома довідок тощо) заносяться до протоколу сесії.

3.До протоколу сесії додаються:

-рішення, прийняті радою;

-тексти доповідей і співдоповідей;

-письмові зауваження і пропозиції депутатів, передані головуючому на сесії;

  - письмові запити депутатів;

-список реєстрації присутніх на сесії депутатів;

-список запрошених осіб.

4.Протокол пленарного засідання сесії ради оформляється в місячний строк. Протокол сесії ради підписується головуючим на сесії ради.

За достовірність записів в протоколі сесії та за своєчасне оформлення протоколу, інших матеріалів сесії відповідальність несе секретар сільської ради.

Оригінали протоколів сесій зберігаються протягом встановленого строку у виконавчому комітеті сільської ради, а потім здаються на постійне зберігання в районний державний архів.

Глава 3

Депутати, посадові особи ради

Стаття 19

1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення сільською виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і сільського голови та закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

2.Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворених нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

Сільський голова і секретар сільської ради не повинні входити до складу жодної з постійних комісій ради.

3.На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших формах, передбачених законом випадках,  депутат звільняється від виконання виборних або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю..

4.Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

5.У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, рада може звернутися до виборців, виборчого блоку чи керівництва організації політичної партії з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

6.Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на сесіях ради, засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

7.Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою та про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.

8.Якщо депутат допускає образливі висловлювання по відношенню до інших депутатів, або здійснює дії, що суперечать правилам депутат­ської етики, рада має право, на основі висновку постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, адміністративно-територіального устрою,  прийняти до нього такі міри впливу: попередження, а у випадках систематичних порушень норм етики і моралі - звернутись до виборців, виборчого блоку чи керівництва місцевої організації політичної партії з пропозицією про дострокове припинення його повноважень.

Стаття 20 

1. Депутат має право звернутися до керівників ради та її органів, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території села.

2.Сільська рада приймає рішення про визнання звернення депутата або групи депутатів депутатським запитом більшістю голосів присутніх депутатів.

3.Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати усну чи письмову відповідь на запит під час сесії ради у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до чинного законодавства. Депутат або група депутатів, від імені яких внесено запит, можуть звернутися в органи або до посадової особи, які дали їм відповідь на запит, за додатковими роз’ясненнями.

Відповідь на запит після заслуховування може бути внесена на обговорення. За результатами розгляду запиту, рада може приймати рішення.

Стаття 21

1.Депутати можуть добровільно об’єднуватися в депутатські фракції, чисельністю від 5 депутатів  і входити лише в одну із них. Сільський голова і секретар сільської ради не можуть входити  до складу депутатських фракцій.

2. Порядок роботи депутатської фракції, умови вступу і виходу з них депутатів та вибори керівника фракції визначаються членами самої депутатської фракції.

Перехід депутата із однієї депутатської фракції в іншу здійснюється на підставі його письмової заяви на ім’я сільського голови . Про перехід депутата в іншу депутатську фракцію оголошує сільський голова  на черговій сесії.

3.Для реєстрації депутатської фракції, на ім’я сільського голови  подається підписана особисто депутатами письмова заява про утворення фракції, з зазначенням її повної назви, мети, додається поіменний список членів фракції з визначенням осіб, яким доручено представляти фракцію в раді.

Сільський голова  на початку чергової сесії ради зобов’язаний зробити повідомлення про створення депутатської фракції та її склад. З цього моменту фракція вважається зареєстрованою.  

При скороченні складу депутатської фракції нижче встановленої  чисельності (п. 1),  голова ради оголошує про її розпуск.

4.Зареєстрована фракція має право виступати на сесії з будь-якого питання порядку денного. Депутат, який виступає від фракції, визначається самою фракцією завчасно, повідомляє про це секретаріат сесії і має першочергове право виступу після виступів представників постійних та інших комісій ради.

5. Депутатська фракція не має права виступати від імені обласної ради.

6.За поданням зареєстрованої фракції, з дозволу голови ради, підготовлені нею документи тиражуються і розповсюджуються серед депутатів, якщо вони подані за три дні до початку роботи сесії.

7.Фракції депутатів надається можливість попереднього обговорення питань, що вносяться на розгляд ради, а також виділяється приміщення для її роботи.

Стаття 22

1.Повноваження депутата ради припиняються достроково у випадках, передбачених ст. 3 Закону України "Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів". Крім цього, рада може достроково припинити повноваження депутата у випадках:

-подачі ним заяви про складення депутатських повноважень;

- виконання вироку суду, згідно з яким до депутата застосована міра покарання, пов’язана з позбавленням волі;

-звільнення з роботи і виїзду на постійне місце проживання за межі району.

2. Питання про дострокове припинення повноважень депутата попередньо розглядається комісією з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування, яка подає раді свій висновок з цього питання.

3.Рада приймає рішення про дострокове припинення повноважень депутата, яке доводить до сільської виборчої комісії.

 4. Інформація про дострокове припинення повноважень депутата сільської ради публікується на стенді  «СІЛЬСЬКА РАДА ПОВІДОМЛЯЄ».

Стаття 23

1.Сільський головаобирається виборцями територіальної громади. Повноваження сільського голови і порядок його діяльності здійснюються у відповідності з ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" і цим Регламентом. Строк повноважень сільського голови обраного на чергових місцевих виборах визначається Конституцією України.

Стаття 24

І. Секретар сільської ради обирається радою, за поданням сільського голови з числа депутатів, шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження відповідно до ст. 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Глава 4

Постійні комісії ради

Стаття 25

Постійні комісії ради є органами ради і обираються нею на строк її повноважень. Постійні комісії діють у відповідності із ст. 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим Регламентом та на основі Положення про постійні комісії, що затверджуються радою.

рада утворює такі постійні комісії:

1.         З питань соціально-культурного розвитку, бюджету та комунальної власності;

2.         З питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;

3.         З питань забезпечення законності і правопорядку.

 

Стаття 26

Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

При необхідності, рада може змінити перелік, функціональну спрямованість, чисельний склад, переобрати персональний склад  постійних комісій.

Персональний склад постійних комісій ради формується з урахуванням пропозицій депутатів обраних від політичних партій і виборчих блоків (фракцій).

Чисельний склад постійних комісій визначається рішенням ради, але не менше 3 депутатів.

  Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії.

Голосування усіх питань при формуванні складу постійних комісій проводиться відкрито.

Голова постійної комісії, рішенням ради, може бути в будь-який час відкликаним за його власним проханням, у зв’язку з незадовільною роботою на цій посаді або з інших причин, які унеможливлюють виконання ним своїх обов'язків.

Пропозиції з відкликання голови постійної комісії вносяться:

-особисто головою комісії згідно з його письмовою заявою;

-головою ради;

-за рішенням відповідної постійної комісії;

-не менш як третиною від загального складу депутатів ради, відповідно до їх письмової заяви.

Рішення ради про відкликання голови постійної комісії повинно мати обґрунтування причин відкликання.

У випадку відкликання голови постійної комісії, він залишається членом цієї комісії, якщо рада не прийняла іншого рішення.

Стаття 27

1.Голова постійної комісії:

-організовує роботу комісії;

-скликає і веде засідання комісії;

-пропонує порядок денний і організовує підготовку необхідних для засідання матеріалів;

-дає доручення членам комісії, скликає їх для роботи в підготовчих комісіях і робочих групах, а також для виконання інших доручень;

-запрошує для участі в засіданнях комісії посадових осіб, представни­ків громадських організацій,  спеціалістів;

-представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, а також громадянами;

-організовує роботу з виконання висновків і рекомендацій комісії;

-інформує голову ради про розглянуті питання, а також про заходи, що прийняті з реалізації рекомендацій комісії;

-інформує членів комісії, інших депутатів про виконання рішень ради та розгляд рекомендацій тощо.

2. 3аступник голови постійної комісії:

-виконує окремі функції голови комісії за його дорученням;

- виконує обов'язки голови або секретаря комісії у разі їх відсут­ності.

3. Секретар постійної комісії:

-організовує ведення протоколу засідання постійної комісії;

-веде діловодство постійної комісії;

-організовує роботу з підготовки матеріалів на засідання комісії;

-забезпечує членів постійної комісії необхідною інформацією;

-повідомляє членам постійної комісії про дату, час і порядок денний засідання постійної комісії.

4.Постійні комісії ради здійснюють свої повноваження шляхом прийняття рішень, висновків і рекомендацій.

Рішення, висновки і рекомендації приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.

Рішення, висновки і рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

У випадку несвоєчасного розгляду рекомендацій постійних комісій, вони можуть вносити до ради пропозиції про притягнення винних до відповідальності.

5.Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісій.

У засіданнях комісій можуть брати участь (з правом дорадчого голосу) депутати, які не входять до складу даної комісії.

У випадку неможливості прибуття на засідання комісії, член комісії повідомляє про це голову постійної комісії, або працівників виконавчого комітету. На засідання можуть запрошуватись представники засобів масової інформації.

6.Засідання постійних комісій ведуться відкрито, але за рішенням комісії  засідання може бути закритим. Депутати, які не входять до складу цієї комісії, не мають права бути присутніми на закритому засіданні комісії. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

7.Член постійної комісії зобов’язаний брати участь в діяльності комісії, сприяти виконанню її рішень, висновків та рекомендацій, виконувати доручення комісії та її голови.

Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримки комісії, може внести їх у письмовій або усній формі, при обговоренні даного питання, на сесії ради.

8.Рішення, висновки і рекомендації постійних комісій підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії.

Протоколи засідань постійної комісії підписуються її головою і секретарем. Протоколи спільних засідань підписуються головами і секретарями відповідних комісій.

Рішення і протоколи засідань постійних комісій зберігаються в справах відповідних комісій у виконкомі сільської ради, а після закінчення терміну зберігання здаються  для упорядкування і передачі в державний архів району на постійне зберігання.

Глава 5

Тимчасові контрольні комісії

Стаття 28

1.Рада, у випадку необхідності, створює тимчасові контрольні комісії. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа депутатів, з урахуванням пропозицій постійних комісій, для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради

2.Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

3.Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило,у закритому режимі. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти та інші особи, не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з роботою в тимчасовій контрольній комісії.

4.Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Глава 6

Виконавчий комітет сільської ради

Стаття 29

1.Рада утворює виконавчий комітет сільської ради на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського голови, виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.                                                                                          

2.Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією сільського голови.

3.  Виконавчий комітет  ради утворюється в складі сільського голови, заступника, секретаря сільської ради, який за рішенням ради, виконує функції секретаря виконкому , а також керівників установ, організацій, інших осіб.

4. Очолює виконавчий комітет сільської ради сільський голова. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконкомі на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виробничих, або службових обов’язків з відшкодуванням їх середнього заробітку за основним місцем роботи та інших виплат.

5. Сільський голова та секретар сільської ради не можуть суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім  викладацької, наукової та творчої в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

6. Виконавчий комітет ради є підзвітним  і підконтрольним раді, а з питань здійснення ним делегованих повноважень органів виконавчої влади – підконтрольним райдержадміністрації.

7. До складу виконавчого комітету сільської ради не можуть входити депутати сільської ради, крім секретаря сільської ради.

8.  Виконавчий комітет сільської ради може розглядати і вирішувати питання віднесені до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконкому сільської ради.

9. Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є його засідання, яке скликається сільським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником сільського голови з питань діяльності виконкому в міру необхідності,  але  не рідше одного разу на місяць і є правомочним,  якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

10. Виконавчий комітет сільської ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконкому приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються сільським головою.

11. Рішення виконавчого комітету  сільської ради з питань віднесених до власної компетенції, можуть бути скасовані сільською радою. В разі незгоди сільського голови з рішенням виконкому, він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням і внести це питання на розгляд ради.

 

 

 Секретар сільської ради                                                В.В.Матвійчук

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж